کمک جهت خرید بسته ماهانه برای ماه محرم

خیرین بزرگوار:  مرکز نیکوکاری و خیریه شهید سلیمانی در نظردارد همانند سنوات قبل نسبت به تهیه و توزیع سبدموادغذائی جهت تعدادی خانوار ازخانواده های ایتام و مددجویان تحت حمایت در استان البرز شهرستان کمالشهر اقدام نماید.هزینه تهیه هرسبدغذائی شامل برنج،مرغ،روغن،حبوبات،ماکارونی،رب و خرما حدود مبلغ 1.000.000  تومان برآورد گردیده است. شماعزیزان دررابطه با این امرخیرمیتوانیدکمکهای نقدی خودرابه کارت شماره ۱۱۶۹-۵۰۱۴-۹۹۷۹-۶۰۳۷ بنام خیریه شهید سلیمانی نزد بانک ملی واریز نمائید.

طرح اطعام ماه محرم نیکوکاری شهید سلیمانی

شما عزیزان میتوانید مبلغ دلخواهتان را وارد کنید

نکته: فقط پر کردن فیلد مبلغ اجباری است

تومان