پویش ده تومانی

 با عضویت در این پویش

دهم هر ماه فقط با پرداخت 10,000 توماندل نیازمندی را شاد کنید

 

 

 

 

پویش ده تومانی خیریه شهید سلیمانی

 

شما عزیزان میتوانید مبلغ دلخواهتان را وارد کنید

نکته: فقط پر کردن فیلد مبلغ اجباری است

تومان