مؤسسه خیریه شهید سلیمانی سازمانی  مردم نهاد است که در سال ۱۳۹۸ تاسیس شد و با شماره ۳۶۲۳/۲۵۱۲ به ثبت رسید و دارای مجوز فعالیت در سطح ملی از وزارت کشور می باشد.
این موسسه سعی دارد که با کمک های مردمی در رفع نیازهای مردم سهیم باشد . این موسسهبا دست خالی شروع به فعالیت کرد ولی با گذر زمان به کمک خیرین توانسته ، اگرچه ناچیز ،باری از دوش همشهریان خود بردارد .

این مرکز عمده فعالیت خود را روی کمک به معیشت مردم گذاشته اما اگر کمکی در غیر این مورد از طرف مددجویان درخواست شود سعی میکند با کمک خیرین برطرف کند.

خیریه شهید سلیمانی