کمک به خیریه

شما خیرین محترم جهت کمک به نیازمندان میتوانید به سه روش به خیریه شهید سلیمانی اقدام کنید

روش اول: شما میتوانید کمک های نقدی خود را از طریق فرم های زیر پرداخت کنید

روش دوم : کمک های نقدی خود را از طریق شماره حسابهای زیر پرداخت کنید و رسید آنرا برای ما ارسال کنید

شماره تماس واتساپ۰۹۱۹۹۵۴۳۹۴۷

شماره موبایل: ۰۹۱۹۹۵۴۳۹۴۷

شماره حساب خیریه شهید سلیمانی: ۱۱۶۹-۵۰۱۴-۹۹۷۹-۶۰۳۷