اخبار, کمک های غیر نقدی, کمک های نقدی

توزیع بسته های معیشتی خردادماه

شرح و گزارش ماهانه کمک به خیریه حاج قاسم سلیمانی در خرداد ماه 1400

یک عدد تبلت امروز ۹/۳/۱۴۰۰تحویل خانواده نیازمند داده شده
مرکز نیکوکاری شهید سلیمانی

خیریه شهید سلیمانی

#اهدایی #
یک عدد فرش ویک عدد تلویزیون تحویل خانواده نیازمند شد
تقدیروتشکر از خیر عزیز جناب آقای دولابی

خیریه شهید سلیمانی

توزیع ۵۰ بسته گوشت و توزیع ۵۰ بسته پک مواد غذایی بین خانواده های نیازمندان قسمتی از گزارش توزیع بسته ها مرکزنیکوکاری شهید حاج قاسم سلیمانی

توزیع ۳۰۰ پرس آش و ۳۵۰پرس غذا بین خانواده های نیازمند کمالشهر

نوشته های مشابه